Nieruchomoświ w całym świecie

DOKUMENTY PRAWNE DOTYCZĄCZE BUDOWNICTWA

+359 894 667389
+359 52 697777
DOKUMENTY PRAWNE DOTYCZĄCZE BUDOWNICTWA

Budynki, których budowa właśnie się rozpoczęła lub rozpoczęła niedawno, muszą posiadać następujący pakiet dokumentów:

1. Prawo własności ziemi - prawo własności ziemi musi być potwierdzone aktem notarialnym, w którym jest zapisane, że właścicielem ziemi jest inwestor projektu.
2. Pozwolenie na budowę - pozwolenie na budowę wydaje Zarząd Miejski danego regionu w Bułgarii; podpisane przez Głównego Architekta regionu, określa miejsce w którym planowana jest budowa.

Akt 14, Akt 15 i Akt 16 - są dokumentami prawnymi, które opisują kolejne etapy budowy budynku i stopień jego wykończenia. Akty wydawane są w celu monitorowania postępów budownictwa i określenia, czy jest ono zgodne z przepisami i standardami. Procedura wydania poszczególnych aktów dotyczących kolejnych etapów budownictwa reguluje „Ustawa № 3 dotycząca sporządzania aktów i protokołów w budownictwie” (po bułg.: Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).
 
AKT 14
To dokument prawny, który potwierdza konstrukcję budynku. Jest on wydawany na etapie „ konstrukcji szkieletowej”. Akt 14 sporządzany jest pomiędzy deweloperem, wykonawcą, projektantem, kierownikiem technicznym i organem nadzorczym. Akt 14 potwierdza zgodność konstrukcji z przedstawionym projektem. Po otrzymaniu aktu 14, deweloperzy kontynuują pracę nad projektem: praca zewnątrz i wewnątrz konstrukcji, podłączane są ciągi komunikacyjne, zagospodarowanie terenu itp. Gdy cały ten etap jest zakończony, budynek otrzymuje kolejny dokument etap „ konstrukcja szkieletowa” oznacza budynek albo budowę, gdzie są wzniesione stropy oraz łaczące je układy prętowe i jest ustalony dach, nie ma wykończenia, albo istnieje różny stopień wykonywania prac wykończeniowych.

AKT 15
Jest to akt, który ustala zgodność budowy dla późniejszej akceptacji.  Dokument ten potwierdza, że budowa budynku jest zakończona i jest zgodna z zamówionym projektem i normami.
Na mocy tego aktu następuje przekazanie gotowego obiektu i dokumentacji budowlanej od wykonawcy (wykonawcy robót) i dewelopera (inwestor budowy).
W akcie 15 szczegółowo są opisane wyniki kontroli gotowego obiektu, miejsce budowy i otaczającej ją przestrzeni. Rezultatem kontroli jest opisanie niespełnionych, niedokończonych lub nieprawidłowo wykonanych robót, które muszą być poprawione przed otrzymaniem aktu 16 oraz terminu usunięcia usterek, jeśli w ogóle takie są zauważone. Akt 15, stanowi podstawę do otrzymania aktu 16, który wiąże się z ustaleniem przydatności obiektu budowlanego do eksploatacji.

AKT 16
Akt 16 to protokół, który określa przydatność obiektu do użytku – eksploatacji i przebywania w nim. Akt 16 wydawany jest przez specjalną komisję, która jest wyznaczona przez Krajową Dyrekcję Kontroli Budownictwa. A cały proces akceptacji reguluje Ustawa №2 w sprawie eksploatacji obiektów budowlanych na terenie Bułgarii i minimalnych okresów gwarancyjnych na roboty budowlane.
Akt 16 jest podstawą do wydania zezwolenia na eksploatację budynku. Aby otrzymać akt 16, deweloper jest zobowiązany zawrzeć umowę dotyczącą podłączenia obiektu do sieci infrastruktury technicznej. W akcie 16 opisane jest, że budowa została wybudowana zgodnie z zatwierdzonymi projektami, pozwoleniem na budowę, kontrolą budowlanej linii przed rozpoczęciem robót budowlanych, budynek odpowiada dozwolonym parametrom budowy w regionie. Akt 16 stwierdza, że zbudowany obiekt jest wpisany do katastru nieruchomości danego regionu. Od momentu otrzymania aktu 16 obiekt wchodzi do eksploatacji.