Nieruchomoświ w całym świecie

ETAPY ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI W BUŁGARII

+359 894 667389
+359 52 697777
ETAPY ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI W BUŁGARII
1. Czy chcą Państwo kupić nieruchomość w Bułgarii? W tym celu powinni Państwo określić swoje prio-rytety:
1.1. Cel zakupu nieruchomości: letni wypoczynek, stałe zamieszkanie, inwestycja.
1.2. Typ nieruchomości i jej powierzchnia.
1.3. Przedział cenowy mieruchomości i pożądany plan płatności.
1.4. Plany i zamierzenia odnośnie korzystania z za-kupionej nieruchomości.

2. Konsultacje z bułgarskim przedstawicielem.
Informując przedstawiciela o swoich preferencjach, otrzymają Państwo odpowiednie oferty.

3. Podpisanie formularza rezerwacyjnego i wpłata opłaty rezerwacyjnej.
Gdy już Państwo zdecydują się na konkretną nieru-chomość należy ją zarezerwować.
Aby wybrany apartament został ,,zdjęty” z wyka-zu apartamentów na sprzedaż wystarczy wpłacić opłatę rezerwacyjną w wysokości 2000 €. Opłata rezerwacyjna jest ważna do 30 dni, po czym powin-na nastąpić płatność pierwszej raty zgodnie z gra-fikiem płatności opisanym w umowie przedwstęp-nej. Wpłatę opłaty rezerwacyjnego mogą Państwo dokonać także przelewem na rachunek bankowy developera lub będąc bezpośrednio w Bułgarii - wpłacić kwotę rezerwacyjną w naszym biurze.
 
4. Podpisanie Umowy Przedwstępnej.
Po wpłaceniu depozytu rezerwacyjnego rozpo-czyna się sporządzanie Umowy Przedwstępnej przez naszych prawników. Ta umowa podpisy-wana jest przez obie strony – przez dewelopera i Klienta. Umowa Przedwstępna jest podstawą do transferów bankowych, których dokonuje Klient.
W umowie przedwstępnej opisane są szczegółowe informacje odnośnie nieruchomości, stopnia wy-kończenia nieruchomości, terminy realizacji, formy płatności, obowiązki stron i inne.

5. Przeniesienie prawa własności.
Przystępujemy do ostatniego etapu zakupu nie-ruchomości – notarialnej  rejestracji prawa własno-ści do nieruchomości. Gdy obiekt jest gotowy do przeniesienia prawa własności (przygotowane są wszystkie niezbędne dokumenty zgodnie z bułgar-skimi przepisami prawa) i Klient zapłacił wszystkie kwoty opisane w Umowie Przedwstępnej, przystę-pujemy do notarialnego przeniesienia prawa wła-sności do nieruchomości. Akt notarialny sporzą-dzany jest w biurze notariusza w rejonie działania Sądu Rejonowego, w miejscu gdzie jest usytuawa-na nieruchomość.
Gdy Umowa kupna-sprzedaży nieruchomości jest podpisana przez kupującego i sprzedającego i ich podpisy są poświadczone przez notariusza - akt notarialny jest wpisywany do Rejestru Nieruchomości.
Przed zawarciem Umowy kupna-sprzedaży nie-ruchomości, prawnik naszej firmy otrzymuje za-świadczenie o braku/obecności obciążeń ciążących na nieruchomości (czy apartament ma «czystą» - hipotekę lub  został zajęty/przejęty/skonfiskowany) i przygotowuje niezbędne do rejestracji dokumen-ty. W celu sporządzenia Umowy kupna-sprzedaży nie-ruchomości muszą Państwo zdecydować, kto bę-dzie wpisany w  akcie notarialnym, określić udział każdego nabywcy (w %), uzgodnić, czy wszyscy mają możliwość przyjechać osobiście, jeśli nie, w takim przypadku należy przygotować pełnomoc-nictwo wystawione na imię nabywcy przyjeżdża-jącego osobiście na podpisanie aktu notarialnego  lub na naszych prawników.
Do przygotowania przeniesienia prawa własności w formie aktu notarialnego, muszą wysłać Państwo kopie paszportów i dowodów osobistych (strony z rejestracją w miejscu zamieszkania, stan cywilny) wszystkich osób, które będą figurowały w akcie no-tarialnym w akcie notarialnym.

6. Deklaracja.

Po sporządzeniu aktu notarialnego na osobę, która nabyła prawo własności do nieruchomości, obo-wiązkowo trzeba zgłosić nabycie nieruchomości w rejestrze BULSTAT, w Służbie podatkowej i w Ka-tastralnym Rejestrze. Deklaracja nieruchomości w tych urzędach wynosi 100 € dla dwóch właścicieli, którzy są wpisani w akcie notarialnym, jak również małżonków, niewymienionych w akcie notarial-nym; dla każdego kolejnego właściciela - 20 € za osobę. Każdy cudzoziemiec, który nabył nieruchomość na terytorium Bułgarii, zobowiązany jest dokonać  rejestrację w BULSTAT Rejestrze katastralnym w terminie 7 dni od daty sporządzenia aktu notarial-nego. Numer rejestracji BULSTAT wydawany jest tylko jeden raz na rzecz osoby fizycznej i nie zale-ży od liczby nabytych nieruchomości. Po wpisaniu aktu notarialnego w wyżej wymienionych służbach oraz gdy budynek jest gotowy do eksploatacji, Ku-pujący, w terminie 2 miesięcy zobowiązany jest do złożenia Deklaracji zgodnie z art. 14 Ustawy o po-datkach lokalnych i opłat w sprawie opodatkowa-nia nieruchomości (buł.- «Закон за местни данъци и такси за облагане с данък върху недвижимите имоти») w terytorialnej Służbie podatkowej zgod-nie z lokalizacją obiektu nieruchomości.

7. Wybór umeblowania.
Nasi specjaliści z Oddziału Obsługi po sprzedaży oferują Klientom  warianty designarskiego ume-blowania - od «klasy ekonomicznej» do klasy «lux». Naszym zadaniem jest kontrola nad dostawą i montażem  wybranych przez Państwa mebli.